Đọc hóa đơn XML

Kéo thả file hóa đơn vào đây hoặc click để chọn file

(Chỉ hỗ trợ tệp tin .xml, tối đa 10 tập tin cùng lúc)